H.A.H. 2: OPERATION QUEEN

:príbeh
Oslavy nového milénia dozneli ešte len nedávno, celosvetová rovnováha je ale výrazne narušená. Po rozpačitej vojne v Iraku sa škandálmi zmietaný ZÁPAD len ťažko spamätáva. Podpora západných vlád a ich predstaviteľov výrazne klesla. Rozdielne názory na konflikt proti sebe postavili dlhoročných spojencov, dovtedy pevné vzťahy stoja na krehkých nohách. K stabilite neprispela ani navonok zjednocujúca sa Európska Únia. Noví členovia so sebou priniesli viac protireformných nálad, silnie vplyv ľavicových strán, čo stále viac využíva politicky i vojensky silnejúce Rusko. Celá situácia sa vyvíja ako v časoch studenej vojny. Navonok to nie je zreteľné, ale vojenské sily na oboch stranách sa začínajú mobilizovať a čaká sa len na vhodnú zámienku. Najlepší muži jednotiek BETA FORCE a NATO sa pripravujú na blížiaci sa stret, ktorý môže rozhodnúť o budúcnosti sveta. Bude červená, alebo modrá? Ktorá veľmoc bude vládnuť? Víťazná ...

:všeobecné pravidlá
 - zúčastňujú sa dve armády A a B v pomere 3/2 pre tím A
 - zloženie armád bude stanovené vopred podľa prihlásených ľudí /jednotiek/. Primárne Beta Force vs. NATO
 - pri rozdeľovaní sa bude brať ohľad na výstroj a výzbroj. Delenie armád bude na nete, po uzavretí prihlášok Vhodné dopredu zvoliť velenie jednotl. tímov
 - posledný termín prihlásenia bude 31.7.2004 vrátane výzbroje. Po tomto termíne nebudú možné zmeny. Kto bude nahlásený a nepríde, oslabí svoj tím

PRIHLÁŠKY POSIELAJTE NA ADRESU AUTOGEN@INMAIL.SK

V PRÍPADE, ŽE MÁTE VOĽNÉ PMR VYSIELAČKY, DAJTE VEDIET. BUDEME NIMI POTREBOVAŤ VYBAVIŤ NAISTOTU VŠETKY BÁZY, KVOLI KOORDINÁCII HRY.

 - zraz bude 7. AUGUSTA 2004 na tradičnom mieste za Domom Kultúry v Handlovej o 8:00 HOD.
 - odchod na perimeter 8:45 hod.
 - spoločný briefing o 9:30. Rozdanie pokynov, máp, diskusia, otázky, atď.
 - 10:00 odchod na bázy. 10:30 vysielačkami spustená hra.
 - hra trvá do 18:00 hod.
 - hra je striktne 18+. Pyrotechnika zakázaná
 - na začiatku hry je známy len perimeter a pozícia respawnov.
 - medici nie sú, ani nebudú
 - predajňa v Handlovej 7.8.2004 zatvorená
 - rozloženie stanov a ubytovanie až po hre - návrate ku chate ! (miesta je dosť)


Po príchode na bázy, označí bázový rozhodca vlajkou a farebnou páskou bázu, t. zn., že na začiatku je na každej báze po jednej vlajke.

:úlohy strany A
1. Uchrániť bázy do konca hry a nazbierať maximálny počet vlajok. Vzdialenosť medzi bázami cca 1km. Názvy a umiestnenie báz na začiatku hry súperovi nie sú známe.

2. Za hrací čas prepraviť 3 karavány s vlajkou a 1 karavánu s Generálom z jednej bázy na druhú. Prvá karavána môže štartovať najskôr 1 hodinu po zahájení hry. V karaváne musí byť min. 20 ľudí a max. 40 (podľa počtu zúčastnených hráčov sa tieto počty môžu meniť). Karavána sa môže pohybovať iba po hracom teritóriu. Pauza medzi karavánami je najmenej 1 hod. Pred vyrazením karavány ide do vysielania správa, 3 krát sa opakujúca počas 10 min, o tom v akom čase vyráža karavána (miesto vzhľadom na to, že súperovi nie sú známe bázy, ohlasované nebude). Frekvencie budú známe obom stranám. Trvanie vysielania cca 30 sek.
Obidve bázy sú označené vlajkami. Z každej úspešne prepravenej karavany sa pridáva vlajka na strom.

3. Udržať nažive Generála, prepraviť ho v karavane. Za splnenie tejto úlohy sa na konci hry pridáva jedna vlajka. Príchod generála oznámený do vysielačky cca 10 minút vopred.

Generál: Generál je osoba zvolená tímom A. Je patrične označený (dopredu sa povie ako). Označenie musí byť možné ľahko zrušiť (výložky, generálska čiapka apod.). Po zabití sa generál stáva obyčajným radovým vojakom a môže bojovať ďalej (keď sa vráti z respawnu :) samozrejme už bez generálskeho označenia.

:úlohy strany B:
1. Uchrániť bázu(y) do konca hry a nazbierať maximálny počet vlajok. Báza musí byť označená hlavnou vlajkou na strome.

2. Zničiť karavány nepriateľa a zajať vlajky.

3. Zabiť Generála nepriateľa (aktuálne iba raz) za splnenie tejto úlohy sa na konci hry pridáva jedna vlajka.

4. Bonus: Za každé 2 zajaté (na bázach fyzicky prítomné) vlajky u nepriateľa je možné vytvoriť ešte jednu bázu (ale na hlavnej báze musia byť prítomné 2 vlajky) počas hracieho času. To znamená: že za 3. vlajku, možné postaviť 2. bázu, za 5. vlajku, možné postaviť 3. bázu. Ak stoja 2 „B“ bázy a z hlavnej „B“ bázy nepriateľ ukoristí vlajku, nie je nutné rušiť postavenú bázu.
 

:technické momenty hry:

Vlajky
Farba žltá. Vlajky musia byť umiestnené v ľahko dostupnom, otvorenom mieste približne v centre bázy, žiadne schovávanie !!!
Vlajky sa musia montovať tak aby sa dali jednoducho odmontovať bez toho aby sa poškodili. Upevnenie vlajky k stromu sa odporúča zavesením na klinec, konár. Ďalšie (zajaté) vlajky sa vešajú pod bázovú vlajku na strome. Je možné zobrať hocijakú vlajku na cudzej báze. Za zajatú sa považuje vlajka zvesená zo stromu, zajatá v karaváne, ukoristená u nepriateľa pri jej preprave na bázu. Vlajka pri boji musí stáť, nesmie ležať na zemi.
Prepravovaná vlajka musí byť dobre viditeľná. Hráč nesúci vlajku nesmie bojovať. Môže, ale iba v prípade, že vlajku na palici zapichne do zeme na viditeľné miesto. Ak takéhoto nosiča (ktorý to porušil) uvidí rozhodca, zabaví vlajku a hráč ide na respawn ! Vlajka sa vráti na pôvodné miesto.
Každá zajatá vlajka sa musí okamžite dopraviť na svoju bázu a umiestniť na strom. Nesmie byť nosená u hráča dlhšie, ako je čas nevyhnutný na prepravu. Počas prepravy zajatej vlajky musí byť táto viditeľná (žiadne schovávanie do batohu alebo pod bundu).

Báza
Za jedno zajatie bázy je možné zobrať iba jednu vlajku. Potom je nutné vzdialiť od dobytej bázy cca 200m a zahájiť ďalší útok najskôr o 20min (aby sa vylúčilo taktické vyčkávanie na obnovu bázy a pod.). Rozmiestnenie jednotlivých báz nie je známe druhej strane, kým ju daný tím neobjaví !
Nefunkčnú bázu nepriateľa nie je možné zajať a je zakázané pri takejto báze kempovať a vyčkávať, kým ju nepriateľ neobnoví. Pri zajatí nepriateľských opevnení je zakázané ich ničiť. Ak bola na báze zajatá vlajka a ostali pri nej obrancovia bázy, útočníci môžu paľbou kryť nositeľa vlajky, kým sa nevzdiali od dobitej bázy. Nosič nesmie bojovať, kým nezapichne vlajku do zeme ! Ak tím „B“ získa daný počet vlajok a vytvorí si ďalšiu bázu kdekoľvek v battlefielde, musí brať do úvahy ochranný priestor od nepriateľskej bázy 200m. V žiadnom prípade sa nesmie obsadiť nefunkčná nepriateľská báza. Ak sa ukoristí posledná vlajka z bázy, už nie je báza funkčná a ochranný priestor 200m nie je potrebné dodržiavať. Ak bola vlajka na bázu vrátená, 200m hranica sa obnovuje. Na to tam je rozhodca.
Hracia báza musí byť označená vlajkou. Pokiaľ sa vlajka nachádza na báze, musí byť umiestnená na strome a nesmie sa schovávať. Prítomnosť iných, než hracích, vlajok je ZAKÁZANÁ.

Respawn
Respawny sú 3 a to spoločné. Nachádzať sa budú pri okrajoch hracieho poľa, rovnomerne rozložené.
V žiadnom prípade nie je možné bojovať okamžite po opustení respawnu. Ochranný priestor 50m od respawnu !!!
Čas respawnu sa počíta každých 20 minút. Tím A: 00min, 20min, 40min. Tím B: 10min, 30min, 50min.
Pri prechode za hraciu plochu, je návrat možný iba cez respawn.
Hracia plocha: miesto vyhradené na hranie a ohraničené na mape.

Akýkoľvek zasiahnutý bojovník sa musí ihneď patrične označiť (biela šatka na hlavu, alebo zdvihnúť ruky a zbraň nad hlavu až na respawn, hlásením MÁM) a vzdialiť sa od bojovej zóny a môže sa presunúť na respawn, alebo počkať na ďalších padlých vojakov a presunúť sa spolu s nimi.

Zasiahnutý hráč NESMIE debatovať so živými hráčmi, aby nepútal alebo neodpútaval pozornosť ! A takisto nesmie ani komunikovať vysielačkou!

Príklady dobíjania Bázy
(Za predpokladu, že na dobíjanej báze sú dve vlajky) Tím B útočí na bázu tímu A1. Ukoristí vlajku. Podľa pravidiel je báza dobitá a útočníci už nesmú útočiť na tú istú bázu. Môžu znovu až po 20 minútach a musia sa vzdialiť najmenej 200m od dobitej bázy. Tím A1 stihol pred dobitím ich bázy upozorniť jednotku z inej bázy (A2) a tá prišla na pomoc hoci báza bola už dobitá.
1, Tím A2 zajme ukoristenú vlajku počas prepravy na Bázu B.
2, Tím A2 príde v tom momente keď bola vlajka zvesená zo stožiara. Prepadne Tím B a vráti vlajku späť.
Pozn.: Nie je potrebné zneškodniť všetkých nepriateľov pri dobíjaní bázy. Je možné „ukradnúť“ vlajku zo stromu pokiaľ napríklad zvyšok obrancov je zalezený pod paľbou útočníkov. V tom prípade je možné ešte bojovať na cudzej báze a kryť tak ústup svojich spolubojovníkov s vlajkou.

Vybavenie (doporučené)
- každý člen: nôž, vysielačku (PMR), duch fair play, v inom prípade aj okamžitý spiatočný lístok

Vybavenie samozrejme nebude kontrolované. Ide o to aby každý vedel, do čoho ide a neboli zbytočné sťažnosti. Vybavenie je dôležité pre správne fungovanie celého scenára.

Poznámka
Na battlefielde sa budú nachádzať rozhodcovia, ktorý budú monitorovať priebeh hry a prípadné konflikty hlásiť usporiadateľovi. Rozhodca MÁ pravo hráča poslať na respawn ak súboj videl. Takisto má právo vylúčiť neprispôsobivých hráčov z hry. Každý je povinný rešpektovať rozhodcu a jeho rozhodnutia. Bude pridelená rozhodcovská frekvencia na PMR.
Hráči sú zodpovední za znečisťovanie a ničenie prírody ! Sú povinní po sebe odpratať prípadné odpadky a to aj počas hry.

organizátor guerilla los handlos
copyright © upirsoft graphics art 2004